İnceleme

  Filters
  Done
   • -14% İndirim
    300.00

    Acılardan Umuda bir yolculuktur, Göç…
    Her göç, acıdan umuda giden bir sürecin tüm renklerini içinde barındırır. Öyle değil mi? acılar olmazsa insanlar niçin ata topraklarını terk edip yeni diyarlara yelken açsınlar. Terk edilen ata toprakları, evler, eşyalar değildir. Bir tarihtir arkada bırakılan.

    Göç denilen bu yolculuğun bir diğer adı umuda kaçıştır. Hedeflenen topraklara varıldığında ise; ilk el yüz yıkanan su, ilk hasat edilen ürün, ata toprağında bırakılan tek şeyin eşyalar olmadığını haykırır göçerlere… hem de acı acı. Saklanır, gizlenir, çoğu kere kendi kendine bile itiraf edilmez. İşte arkada bırakılan, ata toprağındaki hayattır.

    Yeni topraklar umuttur, ancak bir o kadar da çetindir. Ağaca yapılan aşı gibidir yeni hayat, filiz vermesi, yeşermesi beklenir.

    “Dörtnala gelip uzak Asya’dan, Akdeniz’e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleketin” yeşeren en güzel dallarından biri olan Girit Göçmenlerinin hikayesini anlatan bu kitap, gelecek kuşaklara ışık tutmaktadır.

   • -30% İndirim
    175.00

    “Beşikten mezara Anamur ve Bozyazı’da Doğum, Evlenme ve Ölüm Gelenekleri” adlı bu çalışma, çok uzun bir tarihi geçmişe sahip olan Anamur ve Bozyazı’nın doğum, evlenme ve ölüm gibi geçiş dönemlerini, halk bilimi unsurlarını, inanışlarını ve uygulamalarını tespit etmek ve tanıtmak amacıyla hazırlanmıştır.

    Günümüzde bazı kentlerde, o kentin tarihi ve kültürel değerleriyle ilgili çeşitli eserlerin yayımlanarak bir “Kent Kitaplığı” oluşturma çabalarını görüyoruz. Halkbilimciler, bir şehrin kültür dokusunu anlayabilmek için önce halk kültürü araştırmalarına bakılması gerektiğini vurgularlar.

    Türk halk kültürü ürünleri, başta kitle iletişim araçları olmak üzere, teknolojinin getirdiği olumsuz etkilerle unutulma ve yok olma sürecine girmiştir. Süreçten en çok etkilenen de somut olmayan kültürel miras ürünlerimiz olmuş, nesilden nesle aktarım zinciri bozulmuş, adeta hafızalara hapsolmuştur. Bunların hafızalardan silinmeden ve yaşayanlarla birlikte mezara gitmeden, gelecek kuşaklara aktarılması için derlenip yazılı ortama aktarılması gerekmektedir. Bu bağlamda Anamur ve Bozyazı’da unutulmaya yüz tutmuş olan doğum, evlenme ve ölüm gibi geçiş dönemlerine ait inanış ve uygulamalar ile sözlü kültür ürünleri derlenmiş, Türk halk kültürünün hizmetini sunulmuştur.

   • -6% İndirim
    150.00

    Beste BEKİR
    Türk şair, yazar, akademisyen ve öğretmen.

    Yazmayı hayat biçimi hâline getiren şair, edebiyat dünyasına henüz dokuz yaşındayken yazdığı anne ve öğretmen konulu şiirlerle adım attı.

    İstanbul Erkek Lisesinde okuduğu yıllarda katıldığı şair İbrahim Minnetoğlu anısına yapılan şiir yarışmasında “Bana Kendini Getir Gelirken” isimli şiiriyle üçüncülük kazandı.

    Marmara Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı ile Alman Dili ve Edebiyatı bölümlerinden mezun olan Beste Bekir, çeşitli özel eğitim kurumlarında Almanca, Türkçe ve edebiyat öğretmenliği yaptıktan sonra bir vakıf üniversitesinde Türkçe okutmanı olarak çalıştı. Yüksek lisansı Marmara Üniversitesinde Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalında sürmektedir. Ana dil seviyesinde Almanca ve İngilizce ile orta derecede Yunanca ve İspanyolca bilen şairin çok sayıda edebiyat dergisinde şiir, deneme ve çevirilerine yer verilmiş olup çeşitli internet sitelerinde düzenli olarak köşe yazıları yayınlanmaktadır.

    “Edebiyat Ekseninde – Makaleler & İncelemeler” adlı kitabının yanı sıra Saklı, Kırgın Günçiçeği, Hayalin Işıltılar İklimi, Zembereğin Sancısı ve Düş Dokunuşlu Zamanlara Sığındık adlı beş şiir kitabı ile dergilerde yer alan ve beğenilen biyografi, deneme ve şiir çevirilerini bir araya topladığı “Kalemimden Dökülenler” adlı bir kitabı bulunmaktadır.

   • -25% İndirim
    45.00

    Bilindiği gibi, İslâm hukukunun temel kaynakları, Kur’ân ve sünnettir. Bu temel kaynaklarda bireyi mutluluğa, toplumu huzur ve güvene kavuşturacak ana prensipleri, açıklama ve yönlendirmeleri bulmak mümkündür. Bu bağlamda Kurân’ın, umumiyetle genel norm niteliğinde evrensel sabitelerle gerçek bilginin öğretisini içerdiği, sünnetin ise, genel de özel norm niteliğinde bireysel ve toplumsal pratikleri oluşturduğu söylenebilir. İslâm hukukunun yazılı olmayan diğer bir kaynağı da akıl ve örf, adetlerdir. Akıl sayesinde, nasların anlaşılması ve yorumlanması sağlanarak farklı dönem ve bölgelerde insanoğlunun karşılaştığı problemlere genel veya özel çözümler getirilebilmiştir. Zira sınırlı olan nasslar, sınırsız olan sosyal olguların bütününü içine almaz. Bu durum, zorunlu olarak içtihadı gündeme getirmiştir. Toplumda yeni ortaya çıkan problemlerin çözümü için içtihat, hem dini bir görev hem de pratik hayatın devamı için bir zarurettir. Şüphesiz ki, Kur’ân ve sünnette açıkça ele alınmayan çağdaş problemler, İslâm hukuk bilginleri tarafından, hukukî (şer-î) deliller, nasların genel ruhu, genel hukuk kuralları ve bilimsel verilere dayanılarak hukuk usulü disiplini (hikmet-i teşrîve mekâsıd-ı şeria) içinde çözüme kavuşturulmaya çalışılmıştır. İslâm hukukunun mahiyeti ve özellikle sosyal değişme karşısındaki tavrı, bugün üzerinde çok durulan ve tartışılan bir konudur. İslâm hukukunun, bir taraftan kesin ve değişmez dinî hükümler içirdiği, bu yüzden de değişime kapalı olduğu iddia edilirken, diğer taraftan sabit prensipler çerçevesinde dinamik bir yapıya sahip olduğu da ifade edilmektedir. Bu kitabımızda taklid karanlığından içtihad aydınlığına çıkmak temennisiyle içtihad ve taklid konusu ele alınmıştır.

    Prof. Dr. Hadi SAĞLAM

   • -36% İndirim
    57.00

    Şükür ibadeti
    Namazın evreleri
    Yahudilerde namaz
    Hristiyanlarda namaz
    Hanif dininde namaz
    İslâm sonrası
    Namaz çeşitleri
    Siyer olayların kronolojik tarihlerini gösteren tablo.
    Rumi, Hicri, Gregorian-Miladi kronolojik tarihleri.
    Mi ’raca çıkış anlatımları
    Hariciler mezhebi
    Caferî-Sâdık: Şia/Şiî mezhebi
    Mekke’nin fethi ile başlayan;
    Muaviye olayı: Hazret mi, değil mi ?!
    KIRTAS “Kâğıt-kalem ve divit hadisi ve hadisesi,
    Gadir-i Hum Hutbesi,
    Mezhepler devreye girince:
    Hanefi mezhebinde;
    Şafiî mezhebinde;
    Malikî mezhebinde;
    Hanbeli mezhebinde;
    *Abdest almak,
    *Namaz Kılmak.
    Hz. Muhammed’in “benim gözbebeğimdir,” dediği namazın, hangi süreçlerden geçip, mezheplere göre kılınmasına varıncaya dek anlatımı, ayrıca, İslami olarak tarihte geçen olaylarda, doğruyu bulma ve hakkın teslimiyeti önemlidir. Bu yolda, şöhretim artsın, takipçilerim takdir etsin diye yaptıklarımı acaba Rabbim takdir eder mi? Çünkü, “doğruyu bulabilmek için araştırıp, inceleyerek yazdığımı kime beğendirmek istiyorum” endişesi yüreğimi kaplarken, bir taraftan da mutluluğum artmaktadır.

   • -25% İndirim
    45.00

    Ben Karapınarlıyım…

    İnsanların doğdukları ve doydukları yerlere minnet duymaları ve memleketlerine olan gönül borçlarını bir şekilde ödemeleri gerektiğine inanırım.

    Gelecek, geçmiş üzerine kurulur. Geçmişle gelecek arasında köprü kurmak bizlerin asli görevi olmalıdır. Bu çalışma böyle bir düşüncenin ürünüdür.

    Kuşaklararası iletişim, anlatım ve anlayış eksikliklerini gidermek, eski ile yeniyi kaynaştırmak, genç nesil ile atalarının irtibatını koparmamak, köyde yaşayan ile şehre göç edenin birbirini anlamalarını sağlamak; geçmiş âdet, gelenek ve göreneklerle yeni yaşam tarzını harman etmek, kırsal yaşamın gerekleri olan tarım ve çiftçilik hayatı ile modern hayatın bütünleşmesine katkıda bulunmak temel amacımdır.

   • -30% İndirim
    245.00

    “Adalet: Güçsüz haklının, güçlü haksızdan hakkını alabilmesidir.”
    İsmail Akgün

    “Kötüler kendilerine tahammül edildikçe daha çok azarlar.”
    Tolstoy

    “Karşılaşılan zorluklar ne kadar büyükse bunların üstesinden gelmek, o kadar gurur vericidir.”
    Epictetos

    “Adaletsizliği engelleyecek gücünüzün olmadığı zamanlar olabilir. Fakat itiraz etmeyi beceremediğinin bir zamanı asla olmamalı.”
    Ellie Viesel

    “Taraf tutmayan insan, şahsiyeti felce uğramış insandır. Ben tarafım, hakikatin tarafıyım.”
    Cemil Meriç

    “İnsan insana iyi gelmeli, gelmeyecekse hiç gelmemeli.”
    Nazım Hikmet

    “İyi insan aklından hiç kötülük geçirmeyen “saf insan” değildir. İyi insan, her şeyin farkında olup iyiliği tercih edendir.”
    Erich Fromm

    “Adaletin olmadığı yerde ahlaktan bahsedilemez. Asla bana dokunmayan yılan bin yaşasın zihniyetinde olmayın. O yılan bir gün mutlaka sizi de sokacaktır. Adaletsizliğe şahit olup göz yuman insanlar haysiyet ve onurlarını kaybetmeye mahkûmdur. Bir şahsa karşı yapılan haksızlık, herkese karşı yapılmış bir tehdit demektir.”
    Montaigne

    “Mobbing, yönetim ve liderlik sorunudur. Mobbing yapan veya yapılmasına göz yuman ilgili yöneticinin yönetim yetkisi elinden alınmalıdır.”
    İsmail Akgün

   • -30% İndirim
    112.00

    Araştırmacı Yazar, Oğuz ŞAHİN: Adana ilinde İlk, Orta ve Lise eğitimini tamamladıktan sonra Türk Silahlı Kuvvetlerine katılmış ve 2013 yılında Astsubay rütbesinde emekli olmuştur. Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunudur. Nevşehir Kapadokya Üniversitesi Kent,Çevre ve Yerel Yönetimler üzerine Yüksek lisans yapmış, İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi Hükümet ve Liderlik Okulu tarafından düzenlenen “Diplomat Okulu”, “Siyaset Okulu”, “Yerel Yönetimler Akademisi”, İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi Hükümet ve Liderlik Okulu Amerikan Araştırmaları Merkezi tarafından Düzenlenen “Global Liderlik Forum’21” ve , İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi Hükümet ve Liderlik Okulu Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından Düzenlenen “Global Bussines Forum’21” eğitimlerine katılım sağlamıştır. TBB Belediye Akademisinin düzenlemiş olduğu, Akıllı Şehirlerde Proje Yönetimi, Akıllı Şehirlerde Finansman Modelleri, Akıllı Şehirlerde Sürdürülebilirlik, Akıllı Şehirlerde Yönetişim, Akıllı Şehirlerde Referans Mimarisi ve Platformu, Akıllı Şehirlerde Planlama, Akıllı Şehirlerde Kent Kültürü, Dijital Yeni Dünya: Dijital Çağda İletişim ve Kriz Yönetimi, Akıllı Tarım, Y Kuşağı ve Z Kuşağı Olarak Tanımlanan Yeni Neslin Tanınması ve Yeni Nesil İhtiyaçların Belirlenmesi ve Doğru İletişim Yöntemleri Eğitimi, Engellilerle Doğru İletişim ve Engelli İstihdamının Sosyal Yönü, Dünyada Belediyecilik Uygulamaları Eğitimi, Katılımcı ve Yerel Demokrasi, eğitimlerine katılım sağlamıştır. Küresel Isınma ve İklim Değişikliği üzerine gazete köşe yazıları bulunmaktadır.